Historia

På 1700-talet kom man hit för att dricka surbrunnsvatten ur Odenskälla, Lundsbrunns Hälsobrunn.

history

En källa till njutning sedan 1724

...

Lundsbrunn, en behaglig plats att bo och besöka

Marken som Kurorten ligger på har från början varit både krono och privat mark som under årens lopp köpts till och bytt ägare flertalet gånger.
Några av de byggnader som användes under kurortstiden finns ännu kvar så som Hedvigsdal, Rudbecksdal, Sörbodal, Piperska, Allmänna Lasarettet och Gamla badhuset.

Folk tog sig först hit med hästskjuts på 1700-1800 talet från Skara eller Lidköping. Genom att järnvägen förbi Lundsbrunn kom till ändrades därefter förhållandena.
Nu kommer gäster och besökanden både till fots, cykel, buss, egen bil eller med SKLJS:s turisttåget under sommarhalvåret.

Att kurera sig vid Hälsobrunn

På 1600-talet, under Sveriges stormaktstid, började svenska ståndspersoner resa söderut för att finna hälsa och rekreation vid någon hälsobrunn/surkälla. Undersökningar gjordes om liknande hälsokällor även kunde finnas i vårt land. Den första hälsobrunnen i Sverige öppnades 1678 i Medevi utanför Motala. Fler hälsobrunnar kom igång och år 1715 kom Götenes kyrkoherde Magnus Detterberg att undersöka Lunds Hälsobrunn. De vanligaste sjukdomarna bland brunnsgästerna var bleksot, blodbrist, reumatiska åkommor och nervsjukdomar. Under seklets senare årtionden noterades vilken verkan brunnsvistelsen haft. Av dessa rapporter framgår, att 88 % av de inskrivna blivit bättre. Således ett gott resultat.

...

Foton från tider i Lundsbrunn

Kurbad för en avslappnad man

Kurbad har praktiserats sedan antiken när bland annat Hippokrates ordinerade varma bad mot krämpor. Vetenskapsmän och läkare såsom svenske läkaren Urban Hjärne ansåg sig under 1600 talet påvisa nyttan med att dricka järnhaltigt vatten. Under 1800 talet beskrev Vincenz Priessnitz hur olika vattenmetoder kunde bota allehanda krämpor, dessa metoder benämndes Hydroterapi. Eftersom allmänheten hyste tveksamhet mot läkekonsten som uppfattades som opålitlig och att bli inlagd på dåtidens sjukhus var förenat med livsfara gjorde tanken att behandlas genom Hydroterapi på kurbadssorter som mycket intressant.

Att dricka brunn

Till Lundsbrunns hälsobrunn kom inte bara societeten, då liksom nu var alla välkomna. Till Hälsobrunnen kom även allmogen och de fattiga. Som gäst var du på 1700 och 1800 talet tvungen att följa strikta regler, oavsett samhällsstatus. Tidigt på morgonen var källan öppen för de fattigaste, lite senare kom allmogen och senare på morgonen var det dags för societeten att besöka källan. Gästerna ordinerades att dricka flera liter vatten om dagen under hälsobrunnens första tidevarv. Mellan glasen skulle man promenera runt i brunnsparken under lättsam konversation, Samtal om religion, politik och pengar var oftast förbjudna, det kunde skapa upprörda känslor. Känslor som kunde inverka negativt på vattnets förmåga att verka. Resten av dagen ägnade man åt socialt umgänge, utfärder och nöjen. Brunnen fungerade också som en plats där man under kontrollerade former kunde hitta lämpliga äktenskapskandidater.

Oscar II på besök i Lundsbrunn

Oscar II inviger Västergötlands järnväg år 1900. Då var det möjligt att åka på järnvägen mellan Skara-Vara-Göteborg. Ett uppehåll gjordes i Lundsbrunn i samband med att Oscar II invigningsåkte på Västergötlands järnväg år 1900. Invigningsfesten var i Göteborg där biskop Ernst Jakob Keijser förrättade invigningsbönen. Se "Hvar 8 Dag".